Małgorzata Pięt

Małgorzata Pięt, instruktor

dyżur

-

e-mail

mpiet@ump.edu.pl

telefon (własny lub do Katedry/ Zakładu – do wyboru)

618419-618

prezentacja osoby

mgr pielęgniarstwa - położna, logopeda, położna specjalistka w pielęgniarstwie położniczym,  nauczyciel- instruktor, międzynarodowy konsultant laktacyjny IBCLC oraz krajowy doradca laktacyjny CDL. Przez dwie kadencje członek OSPiP,  a obecnie w działalności na rzecz środowiska zawodowego pełni funkcję Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.  Absolwentka podyplomowych studiów UW z prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny.

prowadzone zajęcia obowiazkowe

Opieka położnicza (Położnictwo)

Propedeutyka położnictwa (Położnictwo)

Opieka specjalistyczna w położnictwie (Położnictwo)

prowadzone fakultety

Problemy w laktacji

dorobek naukowy

1) Ciąża wielopłodowa pod red. Prof. G. H. Bręborowicza, Prof.W.Malinowskiego, Prof. E. Ronin-Walknowskiej

Rola położnej w opiece nad   ciężarną  w ciąży wielopłodowej.

2) Podręcznik dla pielęgniarek i położnych pod red. Prof. dr hab. Grzegorza H. Bręborowicza Standardy postępowania w wybranych sytuacjach położniczych.